汉字 语

ㄩˇ

ㄩˋ部首笔画

部首: 部外笔画:7 总笔画:9 UNICODE:8BED

五笔:YGKG 仓颉:IVMMR 郑码:SBXJ 四角:31761

笔顺编号:451251251


基本字义

语 yǔ ㄩˇ 
 1. 话:~言。汉~。英~。~录。~汇。~重心长。
 2. 指“谚语”或“古语”:~云:“皮之不存,毛将焉附”。
 3. 代替语言的动作:手~。旗~。
 4. 说:细~。低~。
语 yù ㄩˋ 
 1. 告诉:不以~人。

外语翻译

 • 英语:language, words; saying, expression
 • 德语:Sprache (S)
 • 法语:dire à,langue,langage,parler,dire,contexte (d'une phrase ou d'un texte)​

详细解释

 • yǔ 

〈动〉

 1. (形声。从言,吾声。本义:谈论;议论;辩论)
  1. 同本义 [discuss;talk about;comment;argue;debate]
   1. 语,论也。——《说文》
   2. 于时语语。——《诗·大雅·公刘》。传:“论难曰语。”
   3. 旦日,卒中往往语。——《史记》
   4. 子不语:怪、力、乱、神。——《论语·述而》
   5. 夏虫不可以语于冰者,笃于时也。——《庄子·秋水》
  2. 又如:语怪(谈论怪物);语冰(谈论冰);语议(言谈议论)
   1. 交谈,说话 [speak;say;talk]
    1. 语,言也。——《广雅》
    2. 语使能也。——《礼记·文王世子》。注:“语,言也。”
    1. 既歌而语。
    2. 可与晤语。——《诗·陈风·东门之池》
    3. 笑语卒获。——《诗·小雅·楚茨》
    4. 尔将可与语大理矣。——《庄子·秋水》
    5. 旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。——《史记·陈涉世家》
    6. 食不语,寝不言。——《论语·乡党》
    7. 乃向西北奋头,喃喃细语。——《北史》
   2. 又如:语涩(说话艰难,不流利);语薄言轻(语言轻薄;说话轻佻,不稳重);语吐珠玑(说话、语言像珠玑般优美);语不间歇;语冰(比喻人的识量受到时、地所拘束,见识不广);语语(语其所当语。即说所该说的话)
    1. 鸟兽虫类鸣叫 [cry;chirp;roar]
     1. 君裙香暖金泥凤,画梁语燕惊残梦。——前蜀· 牛峤《菩萨蛮》
    2. 又如:语风(在风中鸣叫);语燕(会说话的燕子);语鸟(会说话的鸟);语关关(形容鸟儿鸣叫之声)

     〈名〉

     1. 说的话 [spoken language;word]
      1. 张胜闻之,恐前语发。——《汉书·李广苏建传》
      2. 语曰:“唇亡则齿寒。”——《谷梁传·僖公二年》
      3. 齐君之语偷。——《左传·文公十七年》
     2. 又如:语体诗(用口语写的诗);语话(话语;言语);土语(土话);评语(评论的话)
      1. 特指谚语、古语或成语 [idiom;set phrase;proverb;saying]。如:语例(用语的惯例);口头语;熟语;韵语;妙语;俚语;豪语
       1. 词语 [word]
        1. 为人性僻躭佳句,语不惊人死不休。——唐· 杜甫《江上值水如海势聊短述》
       2. 又如:语惊四座;语泄(密语外泄);语义(也称词义。指词语的意义);语妙天下(言语精妙,无人可及)
        1. 语言 [language]
         1. 有楚大夫于此,欲其子之 齐语也。——《孟子·滕文公下》
        2. 又如:语支(语言学。依谱系分类法分出的比语族小的语言系统);语言文字(语言学与文字学的合称);语简意赅(语言简练,意思完备);语学(研究言语、文字的性质及用法的学问)
         1. 用以示意的动作或信号 [signal]。如:目语;手语;灯语
          1. 语法学科用来表示句子成人的术语 [term used in analysis of sentences]。如:主语;谓语;宾语、表语、状语
           1. 另见 yù

            〈常用词组〉语病 语词 语调 语法 语锋 语感 语画 语汇 语境 语句 语类楚声 语录 语气 语声 语失 语素 语态 语文 语无伦次 语系 语序 语焉不详 语言 语言学 语义学 语意 语音 语音学 语音学 语用学 语源 语云 语种 语重心长 语助词 语族 


            词性变化

            • yù 

            〈动〉

            1. 告诉,使知道 [inform;tell]
             1. 公语之故,且告之悔。——《左传·隐公元年》
             2. 吾语女。——《论语·阳货》
             3. 若引其许,若至,语人。——《三国志·方使传》
             4. 夫语妻曰:“为王作剑,三年乃成…往必杀我。”——晋· 干宝《搜神记》
             5. 贫者语于富者曰…——清· 彭端淑《为学一首示子侄》
            2. 又如:语言(告诉);语其友;不[可]以语人
             1. 另见 yǔ

              〈常用词组〉


              《康熙字典》

              【唐韻】魚舉切【集韻】偶舉切【韻會】魚許切【正韻】偶許切,𠀤魚上聲。【說文】論也。【徐曰】論難曰語。語者,午也。言交午也。吾言爲語,吾,語辭也。言者直言,語者相應答。【釋名】敘也。敘己所欲說也。【易·頤卦】君子以愼言語,節飮食。【詩·大雅】于時言言,于時語語。【疏】直言曰言,謂一人自言。答難曰語,謂二人相對。【禮·雜記】三年之喪,言而不語。【註】言,自言己事也。語,爲人論說也。【家語】孔子之郯,遭程子于塗,傾蓋而語終日。

              又國名。【別國洞冥記】勒畢國人長三寸,有翼,善言語戲笑,因名善語國。

              又【廣韻】牛倨切【集韻】牛據切【韻會】【正韻】魚據切,𠀤魚去聲。【廣韻】告也。【增韻】以言告人也。【左傳·隱元年】公語之故。【論語】居,吾語女。

              又敎戒也。【魯語】主亦有以語肥也。

              又地名。【前漢·閩粵王傳】錢唐榬終古斬徇北將軍爲語兒侯。【孟康註】語兒,越中地也。今吳南亭是。【師古曰】語,或作篽、籞。


              说文解字

              論也。从言吾聲。魚舉切


              論也。此卽毛鄭說也。語者、禦也。如毛説。一人辯論是非謂之語。如鄭説。與人相荅問辯難謂之語。从言。吾聲。魚舉切。五部。

              方言集汇

              • 国际音标: jy˨˩˦; jy˥˧
              • 粤语: jyu5